اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب

اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب

محورهاي همايش:

- بهره برداري بهينه از منابع آب در بخش كشاورزي
- نقش روش هاي آبياري در ارتقاي مصرف بهينه آب
- ارتقاي بهره وري آب در سازه هاي آبي و هيدروليكي
- مديريت آب و الگوي كشت در شبكه هاي آبياري و زهكشي
- مديريت بهينه آب در دوره هاي خشكسالي
- كاربرد فناوري هاي نوين در بهينه سازي مصرف آب
- روش هاي مدلسازي در بهره وري بهينه آب
- بهينه سازي مصرف آب با رويكرد توسعه پايدار

نظرات