اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تأکید بر جنوب شرق ایران

اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تأکید بر جنوب شرق ایران

اهداف كنگره:

- توزيع متعادل درآمد و ثروت
- ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه افراد جامعه
- حفظ منافع ملي
- همبستگي بين اقتصاد منطقه جنوب شرق با ساير مناطق در راستاي حفظ تماميت ارضي كشور
- شناسايي و بهره وري منابع و ظرفيت هاي اقتصادي و اجتماعي و محيطي ناحيه جنوب شرق
- حفظ محيط زيست و شناسايي قابليت‌هاي آن در راستاي توسعه پايدار منطقه و كشور
-  پيشرفت متوازن منطقه جنوب شرق كشور هماهنگ با ساير مناطق كشور
- بهره برداري مناسب از امكانات و قابليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه
- شناسايي مزيت‌هاي نسبي اقتصادي در منطقه جنوب شرق كشور و تأكيد بر آنها در راستاي تقويت صادرات غير نفتي

 


محورهاي كنگره:

كشاورزي ،آمايش سرزمين و توسعه پايدار
- هزاره سوم، تنش‌هاي محيطي و كشاورزي پايدار
- كشاورزي و تأثيرات آن بر آمايش سرزمين در ناحيه جنوب شرق ايران
- مكانيزاسيون و اتوماسيون كشاورزي و نقش آن در آمايش سرزمين
- جهاني شدن و اثرات آن بر فنآوري‌هاي نوين در توليد، توزيع و مصرف محصولات كشاورزي
- تحقيقات پايه‌اي كشاورزي (باغباني، زراعت، اصلاح نباتات و فنآوري‌هاي زيستي و ....) و نقش آن در آمايش سرزمين
- نقش بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي در كشاورزي

زمين‌شناسي و آمايش سرزمين
- هزاره سوم و افق‌هاي نوين در زمين‌شناسي (زمين گردشگري، منابع زمين گرمايي، نانوزمين شناسي، زمين‌باستان شناسي)
- زمين‌شناسي زيست محيطي، مخاطرات زمين و مديريت بحران (آلودگي آب، آلودگي هوا، آلودگي خاك، زلزله، سيل، زمين لغزش، آتشفشان، فرونشست، سونامي)
- زمين‌شناسي اقتصادي و منابع معدني
- زمين‌شناسي مهندسي، مسائل ژئوتكنيكي، زمين‌شناسي ساختماني و تكتونيك
- مطالعات آب‌شناسي (آب‌هاي سطحي و آب‌هاي زيرزميني)
- ژئوموفولوژي (فرسايش خاك، محيط‌هاي رسوبي، ...)

مهندسي عمران و تحولات سرزمين
- كاربرد مواد مركب، نانو مواد، مصالح نوين در مهندسي عمران و نقش آن در آمايش سرزمين
- هزاره سوم ميلادي و يافته‌هاي جديد در تحليل، طراحي و اجراي سازه
- نقش ديناميك سازه، زلزله و زلزله‌شناسي در توسعه پايدار
- روش‌هاي نوين كنترل فعال، نيمه فعال و غيرفعال سازه‌ها در برابر زلزله در توسعه پايدار
- روش‌هاي بهينه‌سازي در سازه‌ها و نقش آن در آمايش سرزمين
- بررسي روش‌هاي مقاوم‌سازي سازه‌ها در برابر انفجارات عمليات تروريستي و عوامل ديگر

صنعت،جهاني شدن و پيشرفت‌هاي نوين
- توسعه و گسترش فعاليت هاي صنعتي و معدني در جنوب شرق كشور، راهبردها و چالش ها.
- مديريت و بهينه‌سازي انرژي در بخش صنايع و معادن
- بهره گيري از انرژي‌هاي تجديدپذير و سوخت‌هاي جايگزين، راهبردها و چالش ها.
- جهاني‌شدن، مسائل زيست محيطي و صنايع جديد
- هزاره سوم و صدور خدمات فني و مهندسي، ضرورت‌ها، چالش‌ها و راهكارها
- توسعه شهرك‌هاي صنعتي و كارگاهي در منطقه جنوب شرق ايران، چالش ها و راهبردها
- صنايع و مخاطرات محيطي.

جغرافيا، آمايش سرزمين و چشم‌اندازهاي آينده
- مخاطرات انساني و محيطي و مديريت بحران
- آمايش سرزمين و توسعه پايدار
- بسترهاي جغرافيايي توسعه سرزمين با رويكرد آمايشي
- مديريت فضاي شهري با تأكيد بر گسترش كلان شهري، چالش‌ها و راهبردها
- توسعه و نابرابري‌هاي منطقه‌اي با تأكيد بر ناحيه جنوب شرق ايران
- آمايش سرزمين و برنامه‌ريزي منطقه‌اي با تأكيد بر كشاورزي، منابع طبيعي، توريسم و توانمندي‌هاي منطقه‌اي
- توسعه پايدار روستايي، چشم‌اندازها، چالش‌ها، پارادايم‌ها و رويكردها
- جهاني شدن و نقش جغرافيا در تحولات اقتصادي- اجتماعي و فضايي در هزاره سوم

شهرسازي و معماري پايدار در هزاره سوم
- ساختمان، همخواني اكولوژيكي و هماهنگي با محيط زيست
- بهره‌گيري از فنآوري هاي نوين در معماري و شهرسازي پايدار
- الگوهاي توسعه شهري پايدار با تاكيد بر جنوب شرق ايران
- الگوهاي كالبدي معماري و شهرسازي ايراني ـ اسلامي و چالش هاي پيش رو
- رويكرد اجتماع محور به منظور ارتقاء كيفيت زندگي اجتماعات محلي
- تحليل و ارزيابي رهيافت هاي شهر سالم
- مبلمان شهري در شهرهاي اسلامي – ايراني

كاركردهاي اقتصادي  آمايش سرزمين
- اقتصاد مقاومتي، سياست هاي تجاري، قوانين و مقررات
- آمايش سرزمين و توسعه متوازن اقتصادي
- آسيب شناسي توليد در بخش هاي مختلف اقتصادي در منطقه جنوب شرق
- آمايش سرزمين، مناطق مرزي، چالش ها و راهكارها
- همكاري هاي تجاري و اقتصادي منطقه جنوب شرق و كشورهاي همسايه، راهبردها و چالش ها.
- آمايش سرزمين و جايگاه منطقه جنوب شرق در تقسيم كار ملي در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و توسعه پايدار

مديريت، توسعه انساني و آمايش سرزمين
- آمايش سرزمين، بازاريابي و مديريت بازار و تعامل با مشتري(CRM)
- آمايش سرزمين و شناسايي فرصت ها و تهديدها به منظور برنامه ريزي  و بازنگري در ساختارهاي سازماني
- بررسي نقش سرمايه اجتماعي و مشاركت شهروندان، فرهنگ سازماني و مسئوليت اجتماعي سازمان ها در آمايش سرزمين
- برنامه ريزي نيروي انساني در جهت توسعه پايدار و توسعه شايستگي هاي مديران فردا، نقش مديريت دانش و كاركنان دانشي در رشد و توسعه منطقه اي
- تجارت الكترونيك، دولت الكترونيك، زيرساخت ها، چالش ها و راهكارها
- سبك هاي زندگي و تاثير آن بر رفتار مصرف كنندگان
- راهبرد آمايش سرزمين و نقش آن در امنيت منطقه جنوب شرق كشور
- موقعيت ژئوپلتيكي و ژئواكونوميكي و نقش آن بر كاركردهاي آمايشي جنوب شرق.
- نقش و كاركرد گروه‌هاي قومي- مذهبي در آمايش و توسعه جنوب شرق ايران
- آمايش سرزمين و برنامه‌ريزي منطقه‌اي در استان سيستان و بلوچستان
- نقش مؤلفه‌هاي فرهنگي، اجتماعي در آمايش سرزمين با تأكيد بر جنوب شرق ايران

 

 

نظرات