اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

محورهاي همايش:

- ساختار بازار سرمايه و تامين مالي براي توسعه بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات
- بررسي روش هاي تامين مالي و سرمايه گذاري در كشور
- يررسي فرصت هاي سرمايه گذاري به منظور جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي
- اقتصاد سياسي سرمايه گذاري و تامين مالي
- بانك ها و شيوه هاي تامين مالي در بخش هاي مختلف اقتصادي
- جايگاه بازار سرمايه در تامين مالي بخش هاي مختلف اقتصادي
- بررسي وضعيت فضاي كسب و كار و نقش آن بر بهبود سرمايه گذاري
- نقش بازارهاي غير رسمي تامين مالي بر فضاي كسب و كار
- مديريت ريسك سرمايه گذاري در ايران
- اثرات خصوصي سازي نظام تامين مالي بر فضاي كسب و كار
- صندوق توسعه ملي و نقش آن در توسعه سرمايه گذاري در كشور
- بررسي نوسانات نرخ ارز در نظام تامين مالي كشور

نظرات