دومین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

دومین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

محورهاي همايش:

- مديريت ورزشي
- پزشكي ورزشي
- روانشناسي ورزشي
- فناوري و مهندسي در ورزش
 

نظرات