اولین همایش و نمایشگاه تخصصی اکتشاف استخراج و فراوری فلزات غیر آهنی

اولین همایش و نمایشگاه تخصصی اکتشاف استخراج و فراوری فلزات غیر آهنی

محورهاي همايش:

- اكتشاف، استخراج و فرآوري فلزات غير آهني
- افزايش كمي و كيفي عمليات اكتشاف، استخراج و توليد فلزات غيرآهني
- ارتقاء صادرات فلزات غيرآهني با ارزش افزوده بيشتر
- هم انديشي و هم افزايي دانش توليد فلزات غيرآهني

نظرات