اولین همایش ملی تولید، توزیع درآمد و عدالت اقتصادی

اولین همایش ملی تولید، توزیع درآمد و عدالت اقتصادی

محورهاي همايش:

- توليد و توزيع درآمد
- توزيع درآمد،
- فقـــر
- عدالت اقتصادي
- ارتباط شاخصهاي اقتصاد كلان و توزيع درآمد
- ارتباط شاخصهاي اقتصاد كلان و فقر
- ارتباط شاخصهاي اقتصاد كلان و عدالت اقتصادي
- ارتباط توزيع درآمد و فقر
- ارتباط توزيع درآمد و عدالت اقتصادي
- ارتباط فقر و عدالت اقتصادي
- ارتباط ميان توزيع درآمد، فقر و عدالت اقتصادي

دبير علمي: دكتر اسمعيل ابونوري  
دبير اجرايي: دكتر مجيد مداح

نظرات