ششمین کنفرانس مدیریت دانش

ششمین کنفرانس مدیریت دانش

اهداف كنفرانس:

- آشكار نمودن ضرورت و نقش سرنوشت ساز مديريت دانش سازماني در آينده سازمانها
- تبادل دانش و تجربيات انديشمندان و شركتهاي صاحب تجربه در زمينه مديريت دانش
- تشويق انديشمندان و صاحبنظران مديريت دانش و حوزه هاي وابسته به ارائه دستاوردهاي علمي
- بررسي دستاوردهاي ارزنده مديران و كارشناسان سازمانها و شركتهاي مختلف در زمينه مديريت دانش
- جلب نظر سياستگذاران عالي و مديران ارشد دولتي و خصوصي نسبت به مديريت دانش

 

 

 

 

محورهاي همايش:

دانش

- استراتژي هاي دانش
- ارزيابي سرمايه هاي دانشي
- راهكارهاي توليد دانش
- شناسائي، جذب و مديريت دانش برون سازماني
- نقشه ها و مخازن دانش
- مديريت دانشگران سازماني
- زنجيره هاي ارزشي دانش
- حافظه سازماني
- طبقه بندي مستندسازي دانش


مديريت دانش

- نظريه ها و مدل هاي مديريت دانش
- سيستم ها و ابزار مديريت دانش
- طراحي، پياده سازي و اجراي مديريت دانش
- مديريت دانش، ساختارها و سازوكارهاي سازماني
- مديريت دانش، منابع انساني و فرهنگ سازماني
- مدل هاي بلوغ مديريت دانش


اقتصاد دانشي

- مباني و عملكرد اقتصاد دانش محور
- مديريت دانش و مزيت رقابتي سازمان
- راهكارهاي تبديل دانش به محصول
- مدل هاي تجاري دانش محور
- ساختار و مديريت شركت هاي دانش بنيان
- كسب و كارهاي دانش بنيان

نظرات