دومین کنفرانس  و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست

محورهاي كنفرانس:

- پايش،مدلسازي و كنترل آلاينده هاي ناشي از صنعت سيمان

- بهينه سازي مصرف انرژي و بازيافت انرژي در صنعت سيمان

- استفاده از سوخت هاي جايگزين در صنعت سيمان

- گازه هاي گلخانه اي و گرمايش جهاني مرتبط با صنعت سيمان

- مديريت پسماند در صنعت سيمان

- فناوري هاي نوين و طرح هاي توسعه در صنعت سيمان

- تعمير و نگهداري دستگاه ها و تجهيزات در صنعت سيمان

- فرآيند پخت و سيمان ها ي آميخته

- اقتصاد محيط زيست و انرژي در صنعت سيمان

- مديريت اقتصادي و مهندسي فروش در صنعت سيمان

- مواد اوليه و افزودني ها در صنعت سيمان

- انتقال مواد در صنعت سيمان

- بهداشت، ايمني، محيط زيست در صنعت سيمان

 

 

موضوعات كنفرانس:

- توسعه پايدار و مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست در صنعت سيمان
- آموزش و اشاعه فرهنگ HSE در صنعت سيمان
- قوانين و الزامات مورد نياز جهت استقرار مديريت HSE در صنعت سيمان
- مديريت و ارزيابي عملكرد HSE پيمانكاران در صنعت سيمان
- مديريت كيفيت كل (TQM) و كاربرد آن در مديريت HSE
- استفاده از پسماند به عنوان منبع انرژي جديد براي توليد سيمان
- نانو نكنولوژي در صنعت سيمان و بتن
- مديريت پسماند در صنعت سيمان
- گرمايش جهاني و گازهاي گلخانه اي ناشي از توليد سيمان
- بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت سيمان
- بازيافت انرژي گرمايي (Waste Heat Recovery) در صنعت سيمان
- راهكارها و تكنولوژي­هاي مدرن براي كنترل و كاهش گرد و غبار و گازها
- روش­هاي كنترل و كاهش انتشار گازها در صنعت سيمان
- فلزات سنگين و اثرات آن بر محيط زيست در صنعت سيمان
- استفاده از سوخت­هاي جايگزين در صنعت سيمان
- طراحي و معماري فضاي سبز در صنعت سيمان
- معماري قطعات بتني و سازگاري آنها با محيط زيست
- كاربرد سيمان در راهسازي و روسازي راه به عنوان جايگزين محصولات نفتي
- تأثير فضاي سبز در آرامش رواني و كنترل آلايندها در صنعت سيمان
- هفت سين صنعتي (7S) و آراستگي سازماني (House keeping) در صنعت سيمان
- اقتصاد زيست محيطي در صنعت سيمان
- استفاده خردمندانه از منابع طبيعي در صنعت سيمان
- تعيين ميزان كروم كل و شش ظرفيتي و منشأ آن در صنعت سيمان
- مديريت آب و فاضلاب در صنعت سيمان
- تكنولوژي­هاي مدرن طراحي صنعت جهت كاهش خسارات و آثار زيانبار زيست محيطي
- ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) در صنعت سيمان بر محيط هاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي
- نقش و مسئوليت ارگان هاي دولتي، قانون گذار و مردمي در حفاظت محيط زيست
- ارزيابي اقتصادي رعايت الزامات زيست محيطي در صنعت سيمان
- آلودگي صوتي در صنعت سيمان و روش هاي كنترل
- مديريت ارزيابي ريسك در صنعت سيمان
- روش هاي نوين اطفاء حريق در صنعت سيمان
- مديريت بحران در صنعت سيمان
- مهندسي ارزش در مديريت HSE
- استفاده از برنامه هاي نگهداري و تعميرات TPM جهت كاهش حوادث شغلي
- بررسي وضعيت بهداشت حرفه اي و نقش محوري آن در بهبود و ارتقاء سطح بهره وري
- فرآيند پخت سيمان
- توليد سيمان هاي آميخته
- بهينه سازي كاربرد مواد اوليه و افزودني ها در صنعت سيمان
- اقتصاد محيط زيست و انرژي در صنعت سيمان
- مديريت اقتصادي و مهندسي فروش در صنعت سيمان

 

 

 

نظرات