اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست

اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست

محورهاي همايش:

-  پايش، مدل­سازي و كنترل آلايندهاي ناشي از صنعت سيمان
- بهينه سازي مصرف انرژي و بازيافت انرژي در صنعت سيمان
- استفاده از سوخت هاي جايگزين در صنعت سيمان
- گازهاي گلخانه اي و گرمايش جهاني مرتبط با صنعت سيمان
- مديريت پسماند در صنعت سيمان
- فناوري هاي نوين و طرح هاي توسعه در صنعت سيمان
- تعمير و نگهداري دستگاه ها و تجهيزات در صنعت سيمان
- فرآيند پخت و سيمان هاي آميخته
- اقتصاد محيط زيست و انرژي در صنعت سيمان
- مديريت اقتصادي و مهندسي فروش در صنعت سيمان
- مواد اوليه و افزودني ها در صنعت سيمان
- انتقال مواد در صنعت سيمان
- بهداشت، ايمني، محيط زيست (HSE) در صنعت سيمان

نظرات