اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب

اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب

محورهاي همايش:

- ژئوشيمي خاكهاي شور
- ژنز و مديريت خاكهاي شور
- الگوي كشت در شرايط شور
- حاصلخيزي خاك و تغذية گياهي در مناطق شور
- منابع آب در مناطق شور
- برنامه ريزي آبياري در اراضي شور
- بكارگيري فن آوريهاي نوين (GIS و RS ) در شناسايي خاكهاي شور
- ميكروارگانيسمهاي مفيد خاكزي و شوري خاك
- مديريت و تكنيكهاي مهار بيابان زايي
- تاثير ريزگردهاي نمكي بر فضاي سبز شهري

- اثرات تغيير اقليم بر منابع آب و خاك

نظرات