کنفرانس علمی تجهیزات عملیاتی و فرآیندی

کنفرانس علمی تجهیزات عملیاتی و فرآیندی

شركت هم انديشان انرژي كيميا از پيشتازان عرصه آگاهي، علوم و فناوريهاي نوين در حوزه صنعت كشور، با همكاري متخصصين و نخبگان صنعتي، در نظر دارد اولين همايش علمي "تجهيزات صنعتي و فرآيندي" را با هدف ايجاد نگاه ويژه در كشور را 14 آذر 1392 در تهران (مركز همايشهاي صدا و سيما) برگزار نمايد.

محورهاي كنفرانس:

- طراحي ميكانيكال و روشهاي توليد تجهيزات عملياتي و فرآيندي

- طراحي پايه و مفهومي تجهيزات عملياتي

- شبيه سازي رايانه اي تجهيزات عملياتي و فرآيندي

- تهيه و توسعه نرم افزار هاي تجاري ملي در خصوص طراحي و شبيه سازي تجهيزات فرآيندي

- معرفي نرم افزارهاي جديد طراحي و شبيه سازي تجهيزات فرآيندي

- بهينه سازي عملكرد تجهيزات عملياتي و فرآيندي

- رفع عيب تجهيزات عملياتي و فرآيندي

- تدوين دانش فني در خصوص اجراي پروژه هاي شامل طراحي و ساخت تجهيزات عملياتي و فرآيندي

- روشهاي جديد طراحي تجهيزات فرآيندي

- مطالعه تاثير پارامترهاي مختلف در عملكرد و راندمان تجهيرات فرآيندي

- يررسي استفاده از تكنولورژي نانو در انتخاب مواد سازنده تجهيزات عملياتي و فرآيندي

- بكارگيري الگوريتم هاي هوشمند در طراحي تجهيزات عملياتي و فرآيندي

- استانداردهاي موجود در طراحي تجهيزات عملياتي و فرآيندي

- مهندسي معكوس تجهيزات عملياتي و فرآيندي

- تدوين استانداردهاي ملي در طراحي تجهيزات عملياتي و فرآيندي

- طراحي تجهيزات عملياتي و فرآيندي با رويكرد مديريت انرژي و اصلاح الگوي مصرف انرژي

- مديريت انرژي در تجهيزات عملياتي و فرآيندي

- روشهاي بهينه نگهداري تجهيزات عملياتي و فرآيندي

- جلوگيري از خوردگي در تجهيزات عملياتي و فرآيندي

- طراحي سازه هاي تجهيزات عملياتي و فرآيندي

- طراحي چيدمان تجهيزات عملياتي و فرآيندي در واحدها

- شناسايي منابع تهيه تجهيزات عملياتي و فرآيندي

- تعيين مشخصات و انتخاب تجهيزات عملياتي و فرآيند

- فرآيند سفارش و خريد داخلي و خارجي تجهيزات عملياتي و فرآيندي و برگزاري مناقصات

- قرار دادهاي خريد، ساخت و مهندسي تجهيزات فرآيندي

- آموزش اپراتور تجهيزات عملياتي و فرآيندي

- تضمين و كنترل كيفيت ساخت تجهيزات عملياتي و فرآيندي

- بازرسي فني از تجهيزات عملياتي و فرآيندي

- معرفي كاربردهاي موفق تجهيزات عملياتي و فرآيندي

- معرفي روشهاي موفق نگهداري پيشگيرانه و تعميرات تجهيزات عملياتي

- برنامه ريزي تعميرات دوره اي تجهيزات عملياتي و فني

- روشهاي مانيتورينگ و پايش وضعيت تجهيزات عملياتي و فرآيند

- كابرد (سي اف دي) در طراحي و مطالعه عملكرد تجهيزات عملياتي و فرآيندي

- مهندسي جوش در ساخت تجهيزات عملياتي و فنينظرات