چهارمین همایش بازرسی و ایمنی صنعتی

چهارمین همایش بازرسی و ایمنی صنعتی

اهداف همايش:

صنايع بالادستي و پايين دستي نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و پخش، نيروگاههاي توليد برق و ... مملو از ماشين آلات كوچك و بزرگ صنعتي است. ماشين آلاتي كه در كنار مزاياي فراوان خود، پتانسيل خطر آفريني را به همراه دارند. از اين روست كه هر از چندگاهي خبري از حوادث به وقوع پيوسته از يكي از واحدهاي نفت و انرژي كشور به گوش ميرسد و عزيزاني در اين راه مصدوم ميشوند. حوادث بسيار هزينه‌زا هستند. هزينه‌هايي كه به روشني ديده مي‌شوند شامل خسارات وارده به نيروي كار، تجهيزات و محصول، بيكاري در زمان تغييرات، زمان بررسي، هزينة آموزشي جانشين‌ها و … است.
بازرسي و ايمني علمي است كه در پيشگيري از بروز حوادث در محيط كار به ياري انسان مي‌شتابد و همواه در راستاي حفاظت و حراست از نيروي كار و سرمايه گام بر مي‌دارد. از اين رو لازم است بازرسي و ايمني را به صورت يك سرمايه گذاري با سود برگشتي زياد چه از نظر اقتصادي و چه از نظر انساني دانست و اين گونه با آن برخورد مي‌كنند. حوادث بسيار هزينه‌زا مي‌باشند هزينه‌هايي كه به روشني ديده مي‌شوند شامل خسارات وارده به تجهيزات و محصول، بيكاري در زمان تغييرات، زمان بررسي، هزينة آموزشي جانشين‌ها و … است.
شركت هم انديشان انرژي كيميا از پيشتازان عرصه آگاهي، علوم و فناوريهاي نوين در حوزه نفت، انرژي و صنايع مرتبط در كشور، با همكاري متخصصين و نخبگان صنعتي، در نظر دارد چهارمين همايش بازرسي و ايمني صنعتي با نگاهي ويژه به صنايع نفت و انرژي را با هدف ايجاد نگاه ويژه در كشور به موضوع ايمني و بازرسي و مطالعه علمي اين حوزه را در تاريخ 10بهمن 1392 برگزار نمايد.


محورهاي همايش:

- روشهاي جديد بازرسي و ايمني فني و استقرار آن در صنايع نفت و انرژي
- ارزيابي ايمني عملكرد تامين كنندگان در صنايع نفت و انرژي
- تحليل خطر و نقش روشهاي بازدارنده در تامين ايمني صنايع نفت   و انرژي
- معرفي استانداردهاي جديد در بازرسي و تامين ايمني
- روشهاي محاسبه هزينه هاي ناشي از حوادث صنعتي
- نقش مديريت يكپارچه ايمني در كاهش هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم در سطح ملي و مؤسسات
- نوآوري در حوزه تجهيزات جديد بازرسي و ايمني صنعتي و فني در داخل و خارج كشور
- معرفي شرايط عملياتي غير ايمن در صنايع نفت و انرژي و ارائه راهكار جهت حذف و تعديل
- مطالعه موردي بازرسي هاي موفق / غيرموفق و نقش آنها در بازدارندگي از /ايجاد حوادث در صنايع نفت و انرژي
- روشهاي بازرسي فني تجهيزات مختلف در مراحل مختلف توليد، حمل، نصب، پيش راه اندازي،     بهره برداري،  تعميرات دوره اي   و... )
- روش هاي بازرسي غير مخرب ( NDT )
- اقتصاد ايمني
- ايمني و انرژي

نظرات