سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی

سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی

موضوعات كنفرانس:

- مهندسي مخازن هيدروكربوري
- مهندسي بهره برداري
- مهندسي حفاري
- چالشهاي توليد از مخازن
- چالشهاي حفاري مخازن هيدروكربوري
- روشهاي بهينه سازي توليد
- توسعه ميادين نفت و گاز
- توليد صيانتي
- مديريت مخازن هيدروكربوري

 


محورهاي كنفرانس:

 مهندسي مخازن هيدركربوري
- روشهاي اكتشاف مخازن
- مطالعات مخازن
- سرشت نمايي
- ارزيابي مخازن
- توسعه مخازن : مخازن مشترك، مخازن نفت سنگين، مخازن گاز ميعاني و مخازن گازي عميق و پرفشار
- مديريت مخازن هيدروكربوري و مديريت يكپارچه
- بررسي رفتار مغزه و ارزيابي سازندها
- بررسي رفتار سيالات مخازن
- فناوريهاي نوين در مهندسي مخازن هيدروكربوري
- مخازن شكافدار طبيعي
- روشها و تكنيكهاي شبيه سازي و مدل سازي مخازن و محاسبات مربوطه : روشهاي جديد شبيه سازي، محاسبات
- شبيه سازي، مقايسه خروجي هاي نرم افزارهاي شبيه سازي، شبيه سازي موردي مخازن ايراني به ويژه مخازن شكافدار و گاز ميعاني، معرفي و كاربرد نرم افزارهاي جديد، روشهاي رياضي ، هوش مصنوعي، شبكه عصبي، تكنيكهاي فازي، الگوريتم ژنتيك و ... )
- ازدياد برداشت ثانويه و ثالثيه و استراتژيهاي جديد : EOR،IOR ، MEOR، ازدياد برداشت به روش شيميايي و بررسي روشهاي جديد تزريق آب و گاز در مخازن هيدروكربوري، مطالعه موردي تزريق گاز امتزاجي و غير امتزاجي در مخازن هيدروكربوري ايران،
- ذخيره سازي گاز در مخازن زير زميني
- بررسي اثرات ژئومكانيكي در مخزن
- توليد صيانتي از مخازن نفت و گاز
- اقتصاد مخازن هيدروكربوري ايران
- مهندسي مخازن هيدروكربوري و محيط زيست
- شناسايي محل بهينه چاه در مخازن نفتي
- شناسايي مكانيزمهاي توليد
- مطالعات موردي

مهندسي بهره برداري
- روشهاي توليد از مخازن نفت و گاز
- چالشهاي توليد
- كاربرد فناوريهاي نوين در توليد و بهره برداري
- جداسازي در صنايع بالادستي ( جداسازي نفت و گاز و آب )
- ممانعت كننده هاي جريان ( آسفالت، واكس، هيدرات)
- بهينه سازي توليد
- ميادين هوشمند
- اتوماسيون چاههاي نفت و گاز
- طراحي تجيهزات فرآيندي بالادستي
- روشهاي محاسباتي مهندسي بهره برداري، محاسبه جريان دقيق چاههاي نفت و گاز، محاسبات و بهينه سازي كاهنده هاي جرياني
- راهكارهاي كاهش ضايعات مربوطه
- مهندسي بهره برداري و محبط زيست
- چاه ازمايي و نمودار گيري
- مشبك كاري
- تعمير و تكميل چاهها
- توسعه بهره برداري از ميادين نفت و گاز
- اقتصاد بهره برداري و كاهش هزينه هاي توليد
- مديريت انرژي در توليد از مخازن هيدروكربوري ايران
- مطالعات موردي

مهندسي حفاري
- مهندسي حفاري عمومي
- روشهاي نوين حفاري چاههاي نفت و گاز
- كاربرد فناوريهاي نوين در مهندسي حفاري
- ابزار حفاري و توليد ابزارآلات حفاري بومي
- روشهاي تعمير و تكميل چاهها
- چالشهاي حفاري در مخازن هيدروكربوري ايران
- مهندسي گل حفاري
- مهندسي حفاري و محيط زيست
- مهندسي حفاري و بهينه سازي انرژي
- جلوگيري از صدمه زدن به مخازن هيدروكربوري در حين حفاري
- روشهاي محاسباتي مهندسي حفاري
- حفاري در مخازن پرفشار، عميق و نامعمول
- پارامترهاي مهندسي حفاري
- مهار فوران چاهها و روشهاي جلوگيري از خطرات مرتبط با چاههاي نفت و گاز
- مهندسي حفاري و HSE

نظرات