کنگره  بین المللی الغدیر

کنگره بین المللی الغدیر

محورهاي همايش:

غدير و امت اسلامي

- غدير و تمدن اسلامي
- غدير و آينده جهان اسلام
- غدير و وحدت امت اسلامي
- از غدير تا صلح جهاني

آموزه هاي غدير

- آموزه هاي سياسي و حكومتي غدير
- جايگاه غدير در منظومه فكري و اعتقادي اسلام
- تبيين نگرشهاي اخلاقي پيام غدير
- نسبت غدير با رسالت انبياء

بررسي هاي تاريخي ماجراي غدير

- چگونگي انعكاس ماجراي غدير در تاريخ
- چالشهاي مفهومي و مصداقي در مضامين خطبه غدير
- نسبت خطبه غدير با آيات منتسب به آن واقعه

نظرات