هفدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران و اولین نشست تخصصی بین‌المللی کوهزاد زاگرس

هفدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران و اولین نشست تخصصی بین‌المللی کوهزاد زاگرس

محورهاي همايش:

- آب شناسي
- چينه شناسي، ديرينه شناسي و رسوب شناسي
- سنگ شناسي و كاني شناسي
- زمين شناسي اقتصادي و زمين شيمي
- زمين شناسي مهندسي
- زمين شناسي ساختاري و زمين ساخت
- زمين فيزيك و لرزه زمين ساخت
- زمين شناسي نفت و منابع انرژي
- زمين شناسي زيست محيطي و زمين شناسي پزشكي
- سنجش از دور زمين شناختي و سيستم اطلاعات جغرافيايي
- زمين ريخت شناسي و زمين شناسي كواترنري
- افق هاي نو در زمين شناسي ( مخاطرات زمين شناسي، زمين گردشگري، نانو زمين شناسي، گوهرشناسي و زمين شناسي دريايي، زمين شناسي شهري و ساير رشته هاي مرتبط)

نظرات