اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

محورهاي كنفرانس:


حسابداري
- سيستم هاي اطلاعات حسابداري
- نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه
- اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها
- كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
- توليد و حسابداري مديريت
- يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري
- استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
- روش هاي تأمين مالي در سازمانها
- لزوم استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي
- نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري
- كاربرد اينترنت در حسابداري
- مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير كشورها
- تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل 44
- تاثير حسابداري در توسعه بازار سرمايه
- نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي
- ارزش افزوده و گزارشگري مالي
- اخلاق در حسابداري و حسابرسي
- مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران
- و تمام موضوعات مرتبط با حسابداري
 

مديريت
- مديريت و تكنيك هاي بهينه سازي ( 5S، شش سيگما، كايزن و ... )
- افق هاي نوين در مديريت
- چالشهاي فرا روي مديريت
- مديريت دانش
- سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
- مديريت رفتار در سازمانها و شركت ها
- مديريت زمان در سازمانها و شركت ها
- كارآفريني
- نقش مديريت در افزايش توليد ملي
- توانمند نمودن منابع انساني سازمانها
- عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني
- ارزشگذاري منابع انساني و سرمايه فكري
- بررسي رويكرد مديريت ارتباط با مشتريان
- مديريت سود در سازمانها
- مديريت زمان و نقش آن در موفقيت مديران در سازمانها
- توسعه نظام اطلاع رساني و ارتباط با ذينفعان
- سازمان و اندازه گيري رضايت مشتريان
- مديريت و بهره وري رسانه
- نقش مديريت در صنعت
- آثار اقتصادي و فرا اقتصادي درآمدهاي مالياتي
- و تمام موضوعات مرتبط با مديريت

نظرات