همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران

همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران

محورهاي همايش :
 

پژوهشي
 
 تاثيرات نور بر انسان و محيط زيست
   - فيزيولوژيكي
   - آلودگي نوري
     - تاثيرات نورپردازي بر رفتار موجودات زنده (پرندگان و ...)
     - تاثيرات آلودگي نوري بر سلامت انسانها
     - تاثيرات نورپردازي بر رشد گياهان
     - تاثيرات رنگ نور و نحوه تغييرات آن بر چرخه خواب و بيداري
   - روانشناختي
     - تاثيرات روانشناختي نور
     - تاثير نور بر حس مطلوبيت فضا
   - زيست محيطي
     - آلايندگي محيط زيست ناشي از مواد به كار رفته در تجهيزات روشنايي
    - مصرف انرژي الكتريكي و انتشار دي اكسيد كربن

  ارتقاي كيفيت محيط با كمك نور
  - ايمني و امنيت
  - سرزندگي و نشاط
  - خوانايي و جهت يابي در شهر
  - حس زمان
 
 نور و رونق اقتصادي
  - تاثيرات نورپردازي بر رونق گردشگري در شهرها
  - تاثيرات نورپردازي بر بازاريابي مكان
 
 جنبه هاي هنري و زيبا شناختي نور
 هويت و شخصيت فضا و نور
 ضوابط، مقررات و استانداردها
  - بررسي و نقد استانداردها و ضوابط موجود
  - بومي سازي استانداردهاي موجود بين المللي
 
 درسهايي ازنمونه هايي موردي موفق
  - بررسي و تحليل علمي نمونه هاي موردي موفق از پروژه هاي نورپردازي اجرا شده

 روشهاي نورپردازي و طراحي با نور روز
  - ارايه تكنيك هايي براي طراحي، تحليل و اجراي  نورپردازي فضاهاي مختلف

  
معماري ايراني
 
 نور طبيعي و نقش آن در معماري ايراني
  - آناليز و بررسي معماري سنتي ايران و نقش نور در آن
  - شيوه نورپردازي و ارتباط آن با مفاهيم معنوي
 
 آينه كاري و تاثير آن در روشنايي محيط
 نقش ارسي ها در محيط
 
 
حرفه اي

 
 نوآوري ها در طراحي محصولات و تجهيزات
  - طراحي و ساخت چراغ ها و منابع روشنايي جديد
  - طراحي يا ساخت تجهيزات جانبي (سيستم هاي كنترلي، بالاست و ...)
 
 گزارش پروژه هاي انجام شده
  - گزارش پروژه هاي نورپردازي انجام شده توسط ارايه دهنده مانند
 
     - نورپردازي نما
     - نورپردازي داخلي
     - استفاده از نور طبيعي
     - بهينه سازي مصرف انرژي در بخش روشنايي
 
 نرم افزارها
  - نوشتن نرم افزارهاي كمكي
  - معرفي نرم افزارهاي جانبي كه مي توانند در نورپردازي مورد استفاده قرار گيرند

نظرات