دومین کنفرانس ملی صنعت بتن

دومین کنفرانس ملی صنعت بتن

محورهاي كنفرانس:

- تعمير، تقويت و بهسازي لرزه اي سازه هاي بتني
- طراحي و اجراي سازه هاي بتني
- فناوريهاي نوين در صنعت بتن
- افزودني ها و مواد كمكي در صنعت بتن
- دوام بتن و توسعه پايدار
- توليد و كاربرد سنگدانه ها در بتن
- انواع سيمان و نقش آن ها در توسعه پايدار
- مديريت كنترل كيفي در صنعت سسيمان و بتن
- ماشين آلات صنعت بتن

نظرات