اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی

اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی

محورهاي كنفرانس:

اكتشاف مواد معدني
- زمين شناسي و پي جويي (پتانسيل يابي) مواد معدني
- اكتشافات ژئوشيميايي مواد معدني
- اكتشافات ژئوفيزيكي (زميني، هوايي و دريايي) مواد معدني
- روش هاي چاه پيمايي در اكتشاف مواد معدني
- روش هاي پردازش، مدل سازي و تلفيق داده ها در پي جويي و اكتشاف مواد معدني
    - روش هاي دورسنجي در پي جويي و اكتشاف مواد معدني
    - اصول و كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در پي جويي و اكتشاف مواد معدني
    - ساير روش هاي پردازش، مدل سازي و تلفيق داده ها در پي جويي و اكتشاف مواد معدني
- روش ها و انواع حفاري هاي اكتشافي در مواد معدني
- تخمين و ارزيابي ذخاير مواد معدني به روش هاي مختلف (كلاسيك و زمين آمار)
- ارزيابي هاي فني و اقتصادي در اكتشاف مواد معدني


اكتشاف مواد هيدروكربوري
- زمين شناسي نفت
- پتانسيل يابي مواد هيدروكربوري
- اكتشافات هيدروكربوري با استفاده از روش هاي ژئوشيمي آلي
- اكتشافات مقدماتي و تفصيلي مواد هيدروكربوري با استفاده از روش هاي ژئوفيزيكي (زميني، هوايي و دريايي)
-  بررسي هاي آزمايشگاهي و آناليز مغزه ها به منظور  اكتشاف مواد هيدروكربوري
- روش هاي چاه پيمايي در اكتشاف مواد هيدروكربوري
- ارزيابي هاي پتروفيزيكي مخازن هيدروكربوري
- زمين شناسسي و اكتشاف مخازن هيدروكربوري غير متعارف
- سيالات حفاري، روش ها و انواع حفاري هاي اكتشافي در مخازن هيدروكربوري
- روش هاي پردازش، مدل سازي و تلفيق داده ها در اكتشاف مواد هيدروكربوري
- ارزيابي هاي فني و اقتصادي در اكتشاف مواد هيدروكربوري


اكتشاف آب
- بررسي هاي زمين شناسي و دورسنجي به منظور تعيين پتانسيل هاي آب
- ارتباط بين آب هاي زيرزميني و منابع آب سطحي
- هيدروژئولوژي و ژئوهيدرولوژي آب هاي زيرزميني
- بررسي ويژگي هاي كيفي و كمي آب هاي زيرزميني
- روش هاي ژئوفيزيكي در اكتشاف و بررسي آب هاي زيرزميني
- روش هاي چاه پيمايي در اكتشاف و بررسي آب هاي زيرزميني
- روش هاي پردازش، مدل سازي و تلفيق داده ها در اكتشاف و بررسي آب هاي زيرزميني
- اصول و كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در بررسي آب هاي زيرزميني
- روش ها و انواع حفاري ها به منظور اكتشاف و استخراج آب هاي زيرزميني
- ارزيابي هاي فني و اقتصادي منابع آب سطحي و زيرزميني


اكتشاف منابع زمين گرمايي
- بررسي هاي زمين شناسي و دورسنجي منابع زمين گرمايي
- بررسي هاي ژئوشيمي وهيدروژئوشيمي منابع زمين گرمايي
- بررسي ويژگي هاي كيفي و كمي چشمه هاي آب گرم
- روش هاي ژئوفيزيكي در اكتشاف و بررسي منابع زمين گرمايي
- روش هاي چاه پيمايي و اندازه گيري در چاه ها به منظور اكتشاف و بررسي منابع زمين گرمايي
- روش هاي پردازش، مدل سازي و تلفيق داده ها در اكتشاف و بررسي منابع زمين گرمايي
- اصول و كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در اكتشاف و بررسي منابع زمين گرمايي
- روش ها و انواع حفاري ها به منظور اكتشاف و استخراج منابع زمين گرمايي
- ارزيابي هاي فني و اقتصادي منابع زمين گرمايي

نظرات