اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی

اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی

محورهاي همايش:

- آموزش و اخلاق شهروندي
- رابطه آموزش و پرورش و محيط ز يست
- اخلاق در مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي
- اخلاق مهندسي، اخلاق حرفه اي و محيط زيست
- مفاهيم و نظريه هاي جديد در اخلاق زيست محيطي
- تبيين مفهوم حق حيات وحش و حقوق زيست محيطي
- آموزش محيط زيست و تدوين منشور اخلاق شهروندي
- اخلاق در اسلام و ساير اديان و رابطه آن با محيط زيست
- مفاهيم متعالي در تنوع زيست فرهنگي: زباني، قومي و ديني
- نقش آموزش و فرهنگ در تعالي اخلاقي و حفاظت از محيط زيست

نظرات