ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم کودکان ایران

ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم کودکان ایران

محورهاي كنفرانس:

- اختلالات رشد و بلوغ
- اخلاق پزشكي در بلوغ و تعيين جنسيت
- ديابت در كودكان
- افق هاي جديد در درمان بيماريهاي متابوليك ارثي

نظرات