پنجمین کنفرانس بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی

پنجمین کنفرانس بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی

MAIN TOPICS:

Power Electronics and Applications
Power Semiconductor Devices-
Thermal Management-
New Converter Topologies-
Resonant Converters-
Converters for Special Applications-
Power Supplies-
Power Quality, EMC, Filtering and PFC-
Power Electronics in Electrical Energy Generation,-
Transmission and Distribution-
Power Electronics for Renewable Energy Systems-
Control of Power Converters-
Modeling and Simulation in Power Electronics-


Electrical Drives
Design of Electrical Machines-
Control of DC Drives-
Control of AC Drives-
Control of Stepping and SRM Drives-
Sensors and Observers-
Modeling and Simulation in Electrical Drives-
Servo Drives-
Multi-motor Drives-
Drives for Traction Systems-
Mechatronic Systems-
Robotics-

نظرات