همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی

همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی

محورهاي همايش:

- تبيين شاخص‌ها و مولفه‌هاي سبك زندگيِ متناسب با اقتصاد مقاومتي
- سبك‌ها و الگوهاي مصرف و اقتصاد مقاومتي
- سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي: موانع و تنگناها
- گسست نسلي؛ سبك زندگي و اقتصاد مقاومتي
- عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر سبك زندگيِ متناسب با اقتصاد مقاومتي
- تأثير و نقش خانوده در نوع سبك زندگي با رويكرد اقتصاد مقاومتي
- تأثير رسانه ها  بر سبك زندگيِ متناسب با اقتصاد مقاومتي
- اقتصاد مقاومتي و نقش آن در سبك زندگي
- جايگاه مقاومت فرهنگي در عرصه هاي اقتصادي
- نقش نهادهاي اجتماعي در سبك زندگيِ متناسب با اقتصاد مقاومتي
- نقش جوانان در سبك زندگيِ متناسب با اقتصاد مقاومتي

نظرات