اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

محورهاي همايش:

- آلودگي ها ومحيط زيست

- ارزيابي ومحيط زيست

- انرژي ومحيط زيست

- كشاورزي ومحيط زيست

- نانو ومحيط زيست

- پساب ومحيط زيست

- پسماند ومحيط زيست

- تنوع زيستي ومحيط زيست

- درياها ومحيط زيست

- جغرافيا ومحيط زيست

- جنگل ها ومحيط زيست

- شيلات ومحيط زيست

- اقتصادومحيط زيست

- معماري ومحيط زيست

- عمران ومحيط زيست

- شهرسازي ومحي زيست

- توسعه پايدار ومحيط زيست

- بيوتكنولوژي ومحيط زيست

- گردشگري ومحيط زيست

- حقوق ومحيط زيست

- مديريت محيط زيست

- اسلام ومحيط زيست

- فرهنگ ومحيط زيست

- آموزش ومحيط زيست

- فناوري هاي نوين ومحيط زيست

- و ساير ايده هاي نوين در جنبه حمايت و حفاظت از محيط زيست

 

 

ارتباط تنها از سايت همايش امكان پذير مي باشد.

 

نظرات