اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار

اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار

محورهاي همايش:

- معماري ومرمت
- عمران وشهرسازي
- معماري ومنظر
- معماري ومحيط زيست
- معماري وانرژي
- معماري و توسعه پايدار
- مرمت  واحيا بناها
- شهرسازي پايدار
- محيط زيست پايدار
- معماري وسازه
- المان هاي شهري
- تاثير معماري بومي بر شهر سازي معاصر
- تعامل معماري و شهرسازي در دوران معاصر
- معماري در خدمت شهر و شهر در خدمت معماري
- تحليل زمينه هاي ارتباطي شهرسازي گذشته با شهرسازي معاصر ايران
- سانحه هاي طبيعي و غير طبيعي در بافت هاي شهري قديم و جديد
- چگونگي حل مسائل محيط زيستي ترافيك، حمل ونقل در شهرها
- تبيين نقش انرژي و اقليم در شكل دهي به فضاي معماري و فضاي شهري ايران
- بررسي عوامل تاثير گذار در عدم تداوم معماري و شهرسازي اقليمي در ايران
- معماري و شهرسازي پايدار با تكيه بر عوامل اقليمي
- طراحي اقليمي از منظر معماران و شهرسازان كهن ايران
- بررسي مباني نظري معماري منظر ايراني
- تحليل معماري منظر در باغ سازي ايراني
- مباني و شيوه هاي طراحي پاركها و پرديس ها
- بررسي جايگاه ميان رشته اي منظر در معماري گذشته و معاصر ايران
- ارتباط محيط طبيعي با معماري و فضاي شهري
- تجلي اعتقاد در طراحي معماري منظر
- بررسي جايگاه مرمت و تحليل شيوه هاي مرمت در معماري سنتي ايران
- بررسي چگونگي ارتباط مرمت معماري و مرمت شهري سنتي درايران
- تبيين نقش مرمت در معماري و شهرسازي ايران در ارتباط با شكل گيري مفاهيم مرمتي در غرب
- معرفي و تحليل نمونه هاي خلاقانه ي مرمت در مرمت شهري سنتي ايران در تطبيق با سرزمين هاي ديگر
- مشكلات و روشهاي احياي بافت هاي فرسوده شهري
- چگونگي پايداري بافت هاي تاريخي شهري به كمك تكنيك ها و روش هاي مدرن
- معماري محله اي؛ ويژگيها و ارزشها
- معماري و تكنولوژي ساخت
- ساختمانهاي هوشمند و تكنولوژي كامپيوتر در معماري
- تكنولوژي تاسيساتي در معماري
- تاثير متقابل فرم، سازه و معماري
- فناوريها، مصالح جديد و سازه هاي نوين
- تكنولوژي و آرمانهاي معماري و شهري
- تكنولوژي محيطي در ساختار شهر ايراني
- تكنولوژي و ساخت در پايدارسازي معماري
- تكنولوژي هواسازي و تهويه در معماري ايراني
- تكنولوژي مرمت و بازسازي فضاهاي معماري ايراني
- پروژها و تجربيات موردي معماري و تكنولوژي ساخت
- المانهاي شهري، نقش آن در تقويت گردشگري            
- المانهاي شهري، جايگاه آن در طراحي معاصر كلان شهرهاي ايران
- المانهاي شهري ،تاثير گذاري بر اركان طراحي شهري
- المان هاي شهري و ايجاد هويت ايراني-اسلامي
- برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري با هدف افزايش كيفيت زندگي شهروندان
- قوانين , خدمات و محيط زيست شهري
- چشم انداز و چالش هاي محيط زيست شهري
- وساير ايده هاي نوين در توسعه معماري،مرمت،شهرسازي ومحيط زيست

 

 

نظرات