اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

محورهاي همايش:


محورهاي گياهان دارويي:
 
- گياهان دارويي ، زراعت وتوليد
-  گياهان دارويي ، اكولوژي و اكوفيزيولوژي
- گياهان دارويي فرآوري، بسته بندي و صنعت
- گياهان دارويي ، بهره برداري از منابع طبيعي
- گياهان دارويي ، بيوتكنولوژي
- گياهان دارويي ، فرآوري
- گياهان دارويي ، زيست شناسي
- گياهان دارويي ، فارماكولوژي
- گياهان دارويي ، ميكروبيولوژي
- گياهان دارويي ، طب سنتي
- گياهان دارويي ، اقتصاد و بازاريابي
- گياهان دارويي ، سرمايه گذاري، اقتصاد و بازرگاني
- گياهان دارويي ، مهارت‌ها و اشتغال زايي
- گياهان دارويي و گردشگري
- گياهان دارويي مبارزه با آفات
- گياهان دارويي واسلام
- گياهان دارويي وكشاورزي
 
 
محورهاي كشاورزي:
 
- كشاورزي و توسعه پايدار
- مديريت تلفيقي آفات،بيماريهاي گياهي،علفهاي هرز و توسعه پايدار
- خشكسالي و تاثيرات آن بركشاورزي و توسعه پايدار
- سيستم هاي شبيه سازي در كشاورزي و توسعه پايدار
- كشاورزي زيستي( ارگانيك) وتوسعه پايدار
- هواشناسي كشاورزي و توسعه پايدار
- ضايعات محصولات كشاورزي و توسعه پايدار
- بهره برداري بهبنه از منابع آب و خاك و توسعه پايدار
- بهينه سازي فرايند توليد محصولات كشاورزي و توسعه پايدار
- كشاورزي پايدار واسلام
- و سايرايده هاي نوين در زمينه گياهان دارويي وكشاورزي پايدار

ارتباط از طريق سايت همايش امكان پذير مي باشد.

نظرات