نخستین همایش تخصصی ایمنی در انبار و ایمن سازی خدمات انبار داری

نخستین همایش تخصصی ایمنی در انبار و ایمن سازی خدمات انبار داری

محورهاي همايش:

- الزامات ايمني انبار بر اساس HSE-MS و استانداردهاي بين المللي ايمني
- مديريت ايمني انبار و نقش مديران و سرپرستان در ايمني انبار
- الزامات زيست محيطي در انبارش و نگهداري مواد، كالا و تجهيزات
- ايمني عوامل انساني انبار و خدمات انبارداري
ايمني ساختمان و تجهيزات فرعي انبار
- پيشگيري از حريق و سيستم هاي اعلام و اطفاء در انبار
- چيدمان كالا و قفسه بندي انبار و ايمني خدمات انبارداري
- ايمني حمل و نقل و جابجايي ايمن مواد و كالا در انبار
- عمليات انبارداري ايمن در نگهداري مواد شيميايي، پودري، لاستيك و پلاستيك
- انبارداري و بهداشت مواد فاسدشدني
-  تجهيزات تخصصي ايمني در انبارها
- ايمني و الزامات زيست محيطي در انبارهاي روباز
- علائم، كدها و شناسه هاي ايمني و بهداشت در انبار
- بهداشت و استانداردهاي بهداشتي در انبار و عمليات انبارداري
- فناوري هاي نوين در ايمن سازي انبار و خدمات انبارداري
- الزامات ايمني و بهداشتي در نگهداري و امحاي ضايعات و پسماند

نظرات