اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»

اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»

محورهاي همايش:

- توليد ملي و اشتغال
- توليد ملي و سرمايه گذاري
- توليد ملي و بازرگاني خارجي
- توليد ملي و خصوصي سازي
- توليد ملي و نقش دولت
- توليد ملي و نقش صنعت گردشگري

 

نظرات