هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی"اخلاق در اقتصاد اسلامی  و اقتصاد ایران"

هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی"اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران"

محورهاي همايش:

- پايه هاي اخلاق در اقتصد اسلامي
- پيشينه اخلاق دراقتصاد اسلامي
- اخلاق در اقتصاد اسلامي و عملكرد دولت هاي ج. ا ايران
- اخلاق در بازار اسلامي و بازارهاي ج.ا ايران
- اخلاق و توسعه از ديدگاه اسلامي و عملكرد اقتصاد ايران
- اخلاق توليد و مصرف در اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران
- اخلاق اقتصادي اسلامي و نظام هاي ارزشي ديگر در ج.ا ايران
- اخلاق در اقتصاد اسلامي و اقتصاد غير رسمي در ج.ا ايران
- اخلاق در اقتصاد اسلامي و موضوع هاي ديگر در ج.ا ايران
- و ديگر موضوع ها

نظرات