بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی

بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی

محورهاي همايش:


بررسي روند آثار سياستهاي پولي بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور
- آثار سياست‌هاي پولي بر هدف‌گذاري تورمي
- آثار سياست‌هاي پولي بر رشد اقتصادي كشور
- آثار سياست‌هاي پولي بر نظام بانكي كشور
- بررسي كارآيي ابزارهاي سياست‌هاي پولي در نظام بانكداري بدون ربا
- مقايسه تطبيقي ابزارهاي سياست‌هاي پولي در نظام‌ بانكداري متداول و بدون ربا
- استقلال بانك مركزي و كارآيي سياست‌هاي پولي
- بررسي آثار سياست‌هاي پولي بر كارآيي بازارهاي مالي
- آثار سياست‌هاي پولي بر سطح اشتغال و سرمايه‌گذاري
- بررسي استراتژيهاي سياست پولي طي دهه اخير
- اقتصاد مقاومتي و سياست‌گذاري پولي

بررسي روند آثار سياستهاي مالي بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور
- كارآيي ابزارهاي سياست‌هاي مالي و آثار آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي
- سياست‌هاي مالي و آثار آن بر عملكرد بانكهاي كشور
- سياست‌هاي مالي و آثار آن بر بازارهاي مالي
- ارزيابي آثار سياست‌هاي مالي بر اشتغال
- ارزيابي آثار سياست‌هاي مالي بر تورم
- ارزيابي آثار سياست‌هاي مالي بر سرمايه‌گذاري و توليد
- اقتصاد مقاومتي و سياست‌گذاري مالي

ارزيابي عملكرد سياست‌هاي پولي  و مالي در سه دهه اخير
- ارزيابي عملكرد سياست‌هاي پولي طي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور
- ارزيابي عملكرد سياست‌هاي مالي طي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور
- سياست‌هاي پولي و مالي، چالش‌ها و فرصت‌هاي پيش‌رو
- سياست‌هاي پولي و مالي و ضرورت هماهنگي با سياست‌هاي كلان اقتصادي
- مگامي سياست‌هاي پولي و مالي، تجربيات ساير كشورها
- سياست‌هاي پولي و مالي طي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و آثار آن بر نظام بانكي كشور
- ارزيابي تحولات ايجاد شده در نظام بانكداري بدون ربا طي سه دهه اخير

بررسي آسيب‌هاي اقتصادي ناشي از عدم هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي
- عدم هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي و اثرآن بر رشد اقتصادي
- عدم هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي و اثر آن بر نظام بانكي كشور
- عدم هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي و اثر آن بر مبادلات تجاري كشور
- عدم هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي و اثر آن بر سرمايه‌گذاري
- عدم هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي و اثر آن بر اشتغال
- عدم هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي و اثر آن بر تورم

اثر تحريم‌هاي اقتصادي بر سياست‌هاي پولي و مالي
- اثر تحريم‌هاي اقتصادي بر سياست‌هاي پولي كشور
- اثر تحريم‌هاي اقتصادي بر سياست‌هاي مالي كشور
- تحريم‌هاي اقتصادي و بانكي از منظر حقوق بين‌الملل
- عدم انطباق تحريم‌هاي اقتصادي با موازين حقوق بين‌الملل
- بررسي تحريم‌هاي بين‌الملل از منظر تجارت بين‌الملل و سازمان تجارت جهاني (WTO)

ساير موضوعات مرتبط

 

نظرات