همایش بین المللی فلسفه دین معاصر

همایش بین المللی فلسفه دین معاصر

دومين همايش بين‌المللي فلسفة دين بمنظور فراهم ساختن زمينة گفتگو و پژوهش‌هاي بنيادين از سوي انجمن علمي فلسفة دين ايران در دي ماه سال 1392 در ايران برگزارخواهد شد.

هدف اساسي انجمن علمي فلسفة دين ايران، گسترش علمي مباحثات و تحقيقات در حوزة فلسفة دين ميان اساتيد و پژوهشگران كشورهاي مختلف در اين زمينه است. حوزة دين، دغدغة اصلي جوامع و انسانها در نگاه به آينده است. با توجه به محوريت دين و معنويت در دنياي آتي، انجام نشست‌ها و تحقيقات فلسفي در دين، مهمترين رويكردِ همگرايي محسوب مي‌شود. فلسفه، فرهنگ، سياست و اجتماع در سدة حاضر تحت تأثير دين بوده و تأملات در حوزة دين، بيشترين و نيرومندترين تأثيرات را بر جوامع، فرهنگها و انسانها خواهد داشت.
 

محورهاي همايش:

- الهيات تطبيقي
- علم و دين / علم ديني
- تنوع اديان
- فلسفه دين و حكمت اسلامي     

نظرات