اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

اهداف همايش:

- آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي،صنعتي و جديدترين متدهاي پژوهشي انجام يافته و فن آوريهاي نوين
- بستر سازي و ايجاد فرهنگ مديريت ضايعات روغن پسماند خوراكي بمنظور توليد سوخت زيستي بيوديزل در كشور
- توجه و دقت نظر دستانداركاران به ضرورت حفاظت از محيط زيست و انرژي
- راه اندازي دبيرخانه دائمي همايش مجازي محيط زيست و انرژي و دسترسي آسان علاقمندان و صرفه جويي در هزينه و وقت پژوهشگران
- فراهم سازي بسترمناسب براي انتقال دانش وتجربيات كشورهاي مختلف
- جلب توجه صاحبنظران و سياستگزاران بخشهاي محيط زيست و انرژي به اهميت استفاده ازعلوم وفناوريهاي نوين در بهينه سازي فعاليتها
- ترويج تحقيقات بنيادي وكاربردي در كليه بخشهاي محيط زيست و انرژي و شناسايي ايده هاي برتر و تبديل آنها به طرحهاي سازنده

 

 

 

 

محورهاي همايش:


محيط زيست
 
محيط زيست انساني:
- مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست
- اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محيط زيست
- گردشگري، ارزيابي و آمايش سرزمين
- آلودگي ها(آب،خاك،هوا،صوت) و تغييرات اقليمي
- استاندارسازي،سيستم هاي مديريتي،ايمني،بهداشت و محيط زيست
- مديريت و برنامه ريزي شهري
- مديريت پسماند و بازيافت
- روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست انساني
 
  
محيط زيست طبيعي:
- تنوع زيستي و حيات وحش
- حفاظت از زيستگاهها و مناطق حفاظت شده
- مديريت پايدار جنگل و مرتع و ذخاير زنتيكي
- مديريت سواحل و تالابها و زيست بوم هاي دريايي
- مديريت اكوتوريسسم و توسعه پايدار
- مديريت و حفاظت از پستاندارن و آبزيان دريايي
- آلودگي هاي دريايي
- روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست طبيعي
 

 
مديريت انرژي
 
انرژي هاي تجديد ناپذير: (نفت، گاز، زغال سنگ و ...)
انرژي هاي تجديد پذير:

- انرژي باد
- انرژي آب
- انرژي امواج
- انرژي زمين گرمايي
- انرژي زيست توده
- انرژي خورشيدي
- انرژي هسته اي
- انرژي هيدروژني و پيل سوختي، سوخت بيوديزل و...
 

مديريت بهينه انرژي:
- مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع مختلف
- آموزش و آگاه سازي مصرف انرژي
- اقتصاد و مديريت منابع انرژي
- فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي
- ضرورت امنيت و پايدار انرژي

پدافند غير عامل و دفاع زيستي

 

- نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامين منابع انرژي
- نقش آموزش و فرهنگ سازي پدافند زيستي بمنظور توانمندي بخش هاي مختلف صنعت
- آينده پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نو پديد
- نقش پدافند زيستي در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در كشور
- روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در بخش پدافند غير عامل و دفاع زيستي

 

 

 

 


 دبير كل همايش: دكتر ابوالقاسم مير حسيني
 دبير علمي: دكتر بهروز بهروزي راد

 

 

نظرات