اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور

اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور

محورهاي همايش:

- جنبه هاي فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و مولكولي مقاومت به تنش شوري در گياهان
- راهكارهاي كاربردي براي كشاورزي شور زيست
- زراعي كردن گياهان شورپسند
- به كارگيري فناوري هاي نوين در توسعه گياهان مقاوم به شوري
- امكان سنجي استفاده هاي دارويي، شيميايي، صنعتي و تجاري گياهان در شرايط شور از طريق استخراج و شناسايي متابوليت هاي اوليه و ثانويه
- نقش به زراعي و به نژادي در مديريت تنش شوري
- به كارگيري فناوري هاي نوين در توسعه گياهان مقاوم به شوري
 

نظرات