هفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران

هفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران

محورهاي كنگره:

- باكتري شناسي
- قارچ شناسي
- ويروس شناسي
- انگل شناسي
- ايمني شناسي بيماريهاي عفوني
- عفونت هاي تروپيكال و بيماري هاي فراموش شده
- مقاومت دارويي و كنترل عفوني
- بيماري هاي مشترك انسان و دام
- واكسيناسيون

نظرات