اولین کنگره ملی 17000 شهید ترور

اولین کنگره ملی 17000 شهید ترور

محورها و موضوعات كنگره:

- شهداي ترور، ظرفيت ها، ابعاد و زوايا
- بررسي مسايل حقوقي حوزه تروريسم
- تروريسسم نوين عليه ايران
- ايران قرباني تروريسم
- غرب و پديده تروريسم
- شناخت ماهيت گروه هاي تروريستي

نظرات