چهارمین دوره همایش ملی آسیبهای اجتماعی و فرهنگی "هجوم خاموش"

چهارمین دوره همایش ملی آسیبهای اجتماعی و فرهنگی "هجوم خاموش"

محورهاي همايش:

- اخلاق و آسيب هاي اجتماعي
- اقتصاد مقاومتي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
- امنيت فرهنگي و آسيب هاي اجتماعي
- تاثيرات رعايت پيوست نگاري فرهنگي در كاهش آسيب هاي اجتماعي
- تحليل تاثيرات شبكه هاي اجتماعي در بروز و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي
-  جنگ نرم و آسيب هاي اجتماعي
- جهاني شدن و آسيب هاي اجتماعي
- ظرفيت سازي فرهنگي و آسيب هاي اجتماعي
- فضاي مجازي و آسيب هاي اجتماعي آن
- مدرنيته و آسيب هاي اجتماعي
- مصرف كالا و خدمات فرهنگي در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
- مهندسي فرهنگي و آسيب هاي اجتماعي
- نقش سرمايه اجتماعي در كاهش آسيب هاي اجتماعي
- نقش آموزه هاي ديني در كنترل و پيشگيري آسيب هاي اجتماعي

نظرات