کنگره بین المللی امامزادگان

کنگره بین المللی امامزادگان

محورهاي كنگره :

نقش سياسي امامزادگان

- مبارزات سياسي امامزادگان در ايران و جهان اسلام
- بررسي قيام‌هاي امامزادگان در ايران و جهان اسلام
- بررسي نقش سياسي وجود امامزادگان و بقاع متبركه در ايران و جهان اسلام


نقش اجتماعي امامزادگان

- امامزادگان و وحدت اجتماعي مسلمانان
- نقش امامزادگان در توسعه امنيت ملي
- امامزادگان و بيداري اسلامي
- نقش امامزادگان در گسترش شهرنشيني
- نقش امامزادگان در گسترش فرهنگ گردشگري


نقش فرهنگي امامزادگان

- امامزادگان و گسترش اسلام در جهان اسلام
- نقش امامزادگان در گسترش تشيع در جهان اسلام
- فلسفه زيارت امامزادگان و نقد و بررسي ديدگاه هاي مخالف
- امامزادگان و گسترش فرهنگ زيارت
- امامزادگان و توسعه مراكز ديني و علمي
- نقش زيارت امامزادگان در مهندسي فرهنگي
- امامزادگان و ترويج فرهنگ شهادت
- بررسي موقوفات و آثار فرهنگي اقتصادي وقف براي امامزادگان و بقاع متبركه
- نقش امامزادگان در طريق عبوديت و بندگي
- راه كارهاي عملي تبديل بقاع متبركه به قطب فرهنگي
- امامزادگان به عنوان كانون محبت و مودت اهل بيت عصمت و طهارت
- امامزادگان به عنوان كانون ترويج فرهنگ قرآن


امامزادگان و توسعه هنر اسلامي

- بررسي جلوه‌هاي معماري امامزادگان و بقاع متبركه
- بررسي جلوه‌هاي هنرهاي تزييني امامزادگان و بقاع متبركه
- بررسي نقش امامزادگان در گسترش هنرهاي اسلامي

 

نظرات