اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی

اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی

محورهاي كنفرانس:

- آموزش زبان انگليسي
- روانشناسي زبان
- فلسفه زبان
- رويكردهاي فراتحليل و يادگيري
- شناخت و يادگيري
- يادگيري زبان دوم
- بررسي نحوه گفتمان و تدريس
- زبانشناسي نظري
- ادبيات انگليسي
- ارزيابي ترجمه و آموزش
- زبان شناسي و ترجمه
- مطالعات ترجمه

نظرات