چهاردهمین کنفرانس آموزش فیزیک و چهارمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

چهاردهمین کنفرانس آموزش فیزیک و چهارمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

محورهاي كنفرانس:

- تجربه هاي آموزشي، راهبردها و شيوه هاي تدريس
- پژوهش در آموزش فيزيك
- آموزش حرفه اي معلمان و نظريه هاي يادگيري
- نقش آزمايش در يادگيري مفاهيم علوم تجربي
- رزشيابي از فعاليت هاي آزمايشگاهي و عملي
- يادگيري الكترونيكي و آزمايشگاه مجازي
- فيزيك، زندگي و جامعه
- جايگاه انجمن هاي علمي در اجتماع علمي
- نظام هاي آموزشي، برنامه هاي درسي و بسته آموزشي
- طراحي آزمايش هاي خلاقانه در آموزش فيزيك
- تازه هاي علم فيزيك
- نقد و بررسي آموزش فيزيك در دانشگاه ها

نظرات