همایش ملی عناصر زیبا سازی شهری

همایش ملی عناصر زیبا سازی شهری

اهداف همايش:

- شناخت تاريخچه پيدايش المان هاي شهري
- جايگاه و اهميت المان هاي شهري درموقعيت كنوني
- بررسي ارتباط المان هاي شهري با ديدگاه هاي طراحي شهري
- معرفي راهكارهايي در جهت كاهش مشكلات اجرايي المان هاي شهري
- تقويت گردشگري با بهره گيري از المان هاي شهري
- ارتقاي سطح خوانايي شهر به واسطه المان هاي شهري
- به اشتراك گذاري علوم و تجربيات در حوزه طراحي و بهره برداري از المان هاي شهري
- تحليل هويت ايراني-اسلامي در پرداخت المان هاي شهري
- بررسي شهر شيراز در بهره گيري از المان هاي شهري

محورهاي همايش:

- المانهاي شهري، تاريخچه و مباني نظري                 
- المانهاي شهري، مشكلات و دستور العمل هاي اجرايي
- المانهاي شهري ،تاثير گذاري بر اركان طراحي شهري
- المانهاي شهري، جايگاه آن در طراحي معاصر كلان شهرهاي ايران
- المانهاي شهري، نقش آن در تقويت گردشگري             
- المان هاي شهري و نقش آن در ارتقاي سسواد بصري شهروندي
- المان هاي شهري و ايجاد هويت ايراني-اسلامي
- المان هاي شهري، شيراز، گذشته، حال، آينده

نظرات