ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

اهداف كنفرانس:

- همسوسازي سياست هاي توسعه اي نظام تأمين مالي و سرمايه گذاري با رويكردهاي راهبردي نظام اقتصادي كشور
- توسعه دانش و تخصص فعالان نظام تأمين مالي كشور
- نوآوري، بومي ‏سازي و ترويج ابزارهاي نوين تأمين مالي با تمركز بر ابزارهاي اسلامي
- طراحي، توسعه و آموزش ابزارهاي مالي با رويكرد حمايت از توليد و سرمايه ملي
- تلاش در جهت تثبيت سياست ‏هاي كلان اقتصادي با هدف كاهش ريسسك فضاي تأمين مالي كشور
- توسعه نظام بانكي، بيمه‏ اي و بازار سرمايه با هدف تنوع ابزارهاي تأمين مالي و مديريت ريسك
- توجه ويژه به پتانسيل‏ هاي ابزارهاي تأمين مالي و نظام بانكداري اسلامي
- حركت عملي به سمت بكارگيري و استفاده كاربردي از دانش متخصصين حوزه مالي كشور

 

 

محورهاي كنفرانس:

- نقش توسعه نظام تأمين مالي در تحقق حماسه اقتصادي و اقتصاد مقاومتي
- بازتعريف نقش بازار سرمايه، پول و اطمينان در توسعه نظام تأمين مالي كشور
- تأمين مالي اسلامي، الگوها، ابزارها و نهادها
- ابزارها و الگوهاي تأمين مالي از طريق بازار سرمايه
- سازوكارهاي تأمين مالي طرح هاي حوزه انرژي
- الگوهاي تأمين مالي بخش هاي صنعت، معدن، خدمات و تعاون
- جايگاه سياست هاي ارزي و مديريت ريسك در توسعه نظام تأمين مالي
- تأمين مالي صادرات، مشكلات و راهكارها
- فرصت ها، چالش ها و چشم اندازهاي تأمين مالي گردشگري
- الگوها و ساختارهاي تأمين مالي پروژه هاي شهري
- ابزارها و روش هاي تأمين مالي نظام سلامت
- تأمين مالي فناوري، طرح هاي دانش بنيان و كارآفرينان

نظرات