دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

محوريت اصلي كنفرانس:
- آب هاي زيرزميني و محيط زيست

 


محورهاي كنفرانس:

- هيدروليك محيط‌هاي متخلخل      
- انتقال آلودگي در آب‌هاي زيرزميني
- هيدروليك زيست محيطي      
-  سازه‌هاي هيدروليكي
- ضوابط و استانداردهاي ملي صنعت آب     
- تجهيزات و روش‌هاي اندازه‌گيري در هيدروليك
- مهندسي رودخانه      
- هيدروليك دريا و سواحل
- هيدروليك محاسباتي      
- هيدروانفورماتيك

نظرات