اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک

اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک

محورهاي همايش:

انرژي و محيط زيست:
-  توليد انرژي و آثار زيست محيطي آن
-  كنترل انتشار آلاينده هاي زيست محيطي در صنعت
-  بازيافت انرژي
-  بهينه سازي انرژي و تاثير آن بركاهش آلودگي محيط زيست
-  اقتصاد محيط زيست و انرژي
-  مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت
-  دخيره سازي انرژي در صنعت
-  انرژي هاي تجديدپذير و اثرات زيست محيطي
 
 
آب و فاضلاب:
-  تصفيه آب براي مصارف شهري و صنعتي
-  تصفيه فاضلاب شهري و صنعتي
-  راهبري تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب شهري و صنعتي
-  مديريت كاهش آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني
-  استانداردهاي كيفي پساب هاي تصفيه شده
-  تصفيه (تثبيت) لجن هاي حاصل از تصفيه آب و فاضلاب
-  مديريت و تصفيه شيرابه
-  دفع و استفاده مجدد از پساب
-  دفع و استفاده مجدد از لجن
 
 
خاك و پسماند:
-  تاثير آلاينده ها بر فرسايش خاك
-  شناسايي و پايش آلاينده هاي خاك
-  حذف آلاينده هاي خاك با استفاده از فناوري هاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبيولوژيكي، حرارتي و ...
-  استانداردهاي حد مجاز آلاينده ها در خاك
-  مديريت پسماند (جمع آوري، كاهش از مبداء، دفع، دفن، بازيافت، كمپوست و ... )
-  مكان يابي، طراحي و اجراي محل دفن بهداشتي و مهندسي پسماندها (لندفيل)
-  زباله سوزيو پسسماندهاي ويژه
-  كارايي زباله سوز و اهميت وجود آن
-  تاثير تفكيك زباله از مبدا و كاهش توليد شيرابه
 
 
هوا و صوت:
-  پايش و كنترل آلاينده هاي خروجي از منابع ثابت و سيار
-  شناسايي و كنترل آلودگي هاي صوتي و الكترومغناطيسي
-  شناسايي و پايش آلاينده هاي هواي شهري و صنعتي
-  استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار
-  ارائه و بررسي طرحهاي جامع كاهش آلودگي هوا
-  مدل سازي انتشار آلودگي هوا از منابع ثابت و متحرك

 

محورهاي ويژه:

- الگوهاي موثر در حذف آلودگي هاي زيست محيطي صنعت
-  تاثير ارزيابي اثرات زيست محيطي در پيدايش صنعت جديد
-  HSE در صنعت
-  پايش هاي زيست محيطي
-  فن آوريهاي نوين مهندسي محيط زيست در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
-  به كارگيري نانوتكنولوژي در فيلتراسيون فاضلاب هاي شهري و صنعتي (نانو فيلترها)
-  فن آوري هاي نوين كاهش و حذف گازهاي آلاينده و ذرات خروجي از دودكش صنايع
-  كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي زيست محيطي
-  كاربرد سنجش از دور در شناسسايي و پايش آلاينده ها
-  كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست
-  روشهاي مديريت و كاهش آلاينده هاي آلي پايدار (POPs)
-  بررسي مدلهاي رياضي و نرم افزاري پخش آلاينده ها
-  كاربرد نرم افزارهاي جديد زيست محيطي در پروژه هاي عمراني و صنعتي
-  استانداردهاي نوين آلاينده هاي خطرناك در منابع هوا، آب و خاك
-  زباله سوزهاي بيمارستاني و صنعتي و راهكارهاي راهبردي بهينه آنها
-  شناسايي و كنترل آلودگي هاي ناشي از معادن كشور
-  نقش مهندسي محيط زيست در انجام موثر مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحها (EIA)
-  محيط زيست و فناوري اطلاعات
-  محيط زيست و دولت الكترونيك
-  روشهاي نهادينه سازي فرهنگ زيست محيطي
-  روشهاي موثر آموزش مهندسي محيط زيست
-  ارزش گذاري اقتصادي عملكرد زيست محيطي صنعت
-  بهينه سازي مصرف انرژي و پيامدهاي كاهش آلودگي
-  الگوهاي موثر مديريت محيط زيست صنعتي

نظرات