کنفرانس بین المللی زن در جهان اسلام، یک صد سال اخیر

کنفرانس بین المللی زن در جهان اسلام، یک صد سال اخیر

اهداف كنفرانس:

-  آشنايي با مطالعات زنان در كشور هاي اسلامي
-  آشنايي با رويكردهاي نوين در حوزه اسلام و مسئله زنان
-  شناخت و تبيين موقعيت زن در تاريخ و جوامع اسلامي در دوران جديد و معاصر
-  فراهم آوردن عرصه اي براي هم انديشي پژوهشگران در حوزه مسائل زنان و اسلام
-  ارائه دستاوردهاي نوين پژوهشي در موضوع مورد بحث
-  شناسايي اولويت هاي پژوهشي در موضوع مورد نظر

 


محورهاي كنفرانس:

مطالعات زنان (تاملات نظري و روش شناسانه)
-  تبار شناسي مسائل زنان در جهان اسلام
- تاريخ نگاري زنان در جهان اسلام
- مسئله زن درانديشه اسلام معاصر
- اسلام و مسئله جنسيت
- زنان و تفكر ناسيوناليسسم در جهان اسلام
- زن در جهان اسلام از نگاه غرب
- درباره مفهوم فمينيسم اسلامي

نقش و عملكرد زنان در جوامع اسلامي
 - زن و اجتماع
 - زن و سياست
 - زن و فرهنگ
 - زن و اقتصاد
 - زن و هنر
 - زن و ادبيات
 - زن و ارتباطات
 - زنان اقليت هاي مذهبي در جوامع اسلامي
 - جنبش هاي زنان
 - اسناد و منابع مطالعات زنان

مطالعات تطبيقي مسائل زنان در جهان اسلام
زنان جهان اسلام بين گذشته و آينده

نظرات