هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

اهداف همايش:

—- آشنايي با پژوهش هاي جديد در گسترة زبان و ادب فارسي
- — گفتگو و تبادل نظر شركت‌كنندگان در عرصه‌هاي پژوهشي زبان و ادب فارسي
- —ترغيب پژوهش گران جوان به گسترش و ژرف انديشي در پژوهش هاي علمي
- —توجه به زبان فارسي به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي مهم وحدت ملي و يكپارچگي ايران

 


محورهاي همايش:

- نقش زبان و ادب فارسي در وحدت ملي ايران
- تاريخ‌ادبيات و شيوه‌هاي نقد ادبي (در حوزة زبان و ادب فارسي)
- دستور، زبان‌شناسي، تاريخ زبان فارسي و گويش هاي رايج زبان فارسي
- ادبيات تطبيقي و موضوعات ميان‌رشته‌اي
- نقد آثار ادبي و بررسي نقدهاي موجود (با تكيه بر آثار سخنوران)
- انواع ادبي (حماسي، غنايي، عرفاني ، تعليمي و...)
— سبك‌شناسي
- كتاب‌شناسي، نسخه‌شناسي و متن پژوهي
—- نقد و تحليل عناصر هنري و زيبايي‌شناسي زبان و ادب فارسي
- ادبيات معاصر(نظم و نثر)
- ادبيات انقلاب اسلامي و ادبيات پايداري
- ادبيات داستاني
- ادبيات كودك و نوجوان
- شيوه‌هاي ارتقاء جايگاه زبان فارسي به عنوان زبان علم در جهان
- شيوه‌هاي ترويج زبان و ادب فارسي
- بررسي شيوه‌هاي بهينه و كاربردي در آموزش زبان و ادب فارسسي
- —جايگاه زبان و ادب فارسي و ايران شناسي در فراسوي مرزهاي ايران
- تأثيرپذيري ادبيات فارسي از فرهنگ اسلامي
- بررسي و نقد پژوهش هاي ادبي
- نقد ترجمه هاي معاصر از قرآن كريم
- بررسي و تحليل كتب مرجع ادبي و فرهنگ هاي تخصصي و موضوعي در حوزة زبان و ادبيات فارسي
- شيوه هاي آموزش مجازي در رشتۀ زبان و ادبيات فارسي
- استفاده از امكانات رايانه‌اي در فعاليتهاي ادبي
- و ديگر موضوعات مرتبط با زبان و ادب فارسي

 

 

نظرات