پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)

پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)

اهداف كنفرانس:

- ارائه دستاوردهاي تحقيقاتي و ايجاد ارتباط بين پژوهشگران در داخل و خارج كشور

- هماهنگي و همفكري در زمينه هاي تحقيقات در علوم وابسته به ديناميك شاره ها

 

 

موضوعات كنفرانس:

 • جريان‌هاي آرام
 • جريان‌هاي متلاطم
 • پايداري جريان
 • جريان‌هاي تراكم‌پذير
 • جريان‌هاي تراكم‌ناپذير
 • لايه‌هاي مرزي
 • شاره‌هاي غيرنيوتوني
 • جريان‌هاي با سطح آزاد
 • جريان‌هاي دوفازي و چندفازي
 • جريان‌هاي همراه با احتراق
 • جريان‌هاي رقيق
 • جريان در محيط‌هاي متخلخل
 • ديناميك شاره‌هاي ژئوفيزيكي (جوي و اقيانوسي)
 • كاربرد سنجش از دور در مطالعه شاره هاي محيطي
 • ديناميك شاره‌هاي زيست‌محيطي
 • اثرات شناوري و دوران در جريان
 • انتقال جرم و گرما
 • كاربرد شاره‌ها در مهندسي پزشكي
 • روش‌هاي اندازه‌گيري و كنترل جريان
 • ديناميك شاره‌ها در مقياس كوچك
 • ديناميك شاره‌ها در مهندسي سازه هاي درياي و مهندسي كشتي
 • ديناميك شاره‌ها با اثرات ميدان مغناطيسي و الكتريكي
 • نانوشاره‌ها
 • ساير

نظرات