اولین کنگره بین المللی و ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

اولین کنگره بین المللی و ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

اهداف كنگره:

هدف از برگزاري اين كنگره، ارتقاء سطح دانش و آگاهي و توسعه كيفيت يادگيري الكترونيكي، ارائه مباني نظري و يافته‌هاي علمي در اين حوزه، بحث و بررسي چالش‌هاي پياده‌سازي يادگيري الكترونيكي در دانشگاه‌ها بخصوص دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و ارائه اخرين نوآوري‌ها مي‌باشد. همچنين توانمندسازي اساتيد، محققان و مشتاقان يادگيري الكترونيكي با برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و مسابقات مختلف در حوزه طراحي دوره و محتواي الكترونيكي جهت فرهنگ‌سازي و گسترش آن از ديگر اهداف اين كنگره محسوب مي‌گردد


محورهاي كنگره:

مديريت و رهبري يادگيري الكترونيكي در نظام هاي آموزشي
- الگوهاي مديريت آموزشي در نظام هاي يادگيري الكترونيكي
- برنامه‌ريزي استراتژيك موسسات يادگيري الكترونيكي
- يادگيري الكترونيكي و جهاني شدن
- چالش‌هاي توسعه يادگيري الكترونيكي در ايران
- حمايت از يادگيرنده و ياددهنده در محيط يادگيري الكترونيكي
- امنيت اطلاعات در محيط يادگيري الكترونيكي
 
كاربرد شيوه ها و فناوري هاي نوين در يادگيري الكترونيكي
- كاربردهاي وب 2، وب 3و .... در آموزش دانشگاهي
- پياده‌سازي يادگيري همراه در توسعه آموزش
- محاسبات ابري شبكه اي در يادگيري الكترونيكي

طراحي محيط هاي يادگيري الكترونيكي و توليد محتوا
- طراحي و توسعه محتواي الكترونيكي
- طراحي و توسعه يادگيري تركيبي
- طراحي محيط يادگيري فعال
- طراحي  محيط يادگيري خود راهبر  
- كاربرد هاي يادگيري الكترونيكي در حوزه سسلامت
- طراحي انواع تعامل در محيط يادگيري الكترونيكي
- طراحي محيط هاي يادگيري الكترونيكي بر حسب گروه هاي جمعيتي(كودكان، نوجوانان، ....و افراد با نيازهاي خاص)

جنبه هاي فرهنگي، اجتماعي و اخلاقي يادگيري الكترونيكي در نظام سلامت
- قوانين و مقررات يادگيري الكترونيكي در نظام سلامت
- جنبه هاي اقتصادي يادگيري الكترونيكي در نظام سلامت
- مشكلات، چالش ها و پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي يادگيري الكترونيكي در نظام سلامت
- يادگيري/ياددهي الكترونيكي در ارتقا فرهنگ وسطح سلامت جامعه
- ابعاد جامعه شناختي و روان شناختي در يادگيري الكترونيكي
- ارتقاء كيفيت خدمات بهداشتي – درماني با آموزش موثرتر

 توسعه آموزش هاي الكترونيكي ضمن خدمت، آموزش هاي مداوم و خدمات شهري
- كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه بهداشت و سلامت
- يادگيري الكترونيكي در توسعه مداوم حرفه اي
- يادگيري الكترونيكي در آموزش ضمن خدمت
- آموزش شهروندي در توسعه سلامت
- شهر الكترونيكي، چشم اندازها و راهبردها
- يادگيري الكترونيكي در كاهش حوادث ترافيكي
- سرگرميهاي مجازي و توسعه آموزش
- پزشكي از راه دور
- بيمارستان مجازي و آموزش علوم پزشكي
-تله مديسين و تصميم گيري باليني

ارزشيابي و كنترل كيفيت در يادگيري الكترونيكي
- ارزشيابي محيط يادگيري الكترونيكي
- ارزشيابي مدرس دوره هاي الكترونيكي
- ارزشيابي يادگيرنده و شيوه‌هاي آن در محيط يادگيري الكترونيكي
- كنترل كيفيت و اعتباربخشي  مراكز و موسسات يادگيري الكترونيكي
- نرم افزارهاي ارزشيابي دانشجو
- امنيت آزمون هاي الكترونيكي-

نظرات