اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست

اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست

اهداف كنفرانس:

- تاكيد بر نقش كليدي خدمات و محيط زيست شهري در مديريت شهري و توسعه آن در شهرها
- بررسي و شناسايي تنگناها و معضلات حاكم بر ساختار خدمات و محيط زيست شهري
- ايجاد بستر مناسب برنامه اي براي ارتقا هماهنگي و وحدت رويه و انسجام عملكردي بين خدمات شهري و متوليان مديريت شهري
- تلاش براي ارائه راهكارهاي مناسب براي هماهنگي عمودي و - افقي بر اساس نقطه نظرات مسئولان خدمات و محيط زيست شهري و حركت به سمت تحقق مديريت يكپارچه و توسعه پايدار شهري.
- آماده سازي زيرساخت هاي اساسي براي عملكرد كارآمد خدمات و محيط زيست شهري
-  تنظيم فعاليت هاي خدمات و محيط زيست شهري در جهت بهبود مديريت شهري و رفاه شهروندان
- مشخص كردن نارسايي هاي موجود خدمات و محيط زيست شهري در سيستم سازماني و تشكيلاتي ارگان هاي متولي شهرها

 

 


محورهاي همايش:

-  برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري با هدف افزايش كيفيت زندگي شهروندان
- خدمات شهري و مديريت كاهش مخاطرات   
-  فناوري اطلاعات و خدمات شهري
-  خدمات شهري و ارتقاء محيط زيست
-  فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
- مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
- عدالت اجتماعي و خدمات شهري
-  قوانين , خدمات و محيط زيست شهري
-  چشم انداز و چالش هاي محيط زيست سشهري
-  خدمات شهري و اهميت آن در ارتقاء جايگاه پايتخت معنوي ايران

نظرات