دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

محورهاي همايش:

- فرهنگ و توسعه پايدار
- آموزش و توسعه پايدار
- صنعت و توسعه پايدار
- كشاورزي و توسعه پايدار
- منابع آب و توسعه پايدار
- صنعت توريسم و توسعه پايدار
- معماري و توسعه پايدار
- انرژي هاي نو توسعه پايدار
- منابع طبيعي و توسعه پايدار
- بازار سرمايه و توسعه پايدار

 

محورهاي ويژه استان يزد:

- منابع آب و توسعه پايدار در استان يزد
- صنعت وتوسعه پايدار در استان يزد
- معادن و توسعه پايدار در استان يزد
- جاذبه هاي توريستي و توسعه پايدار در استان يزد
- ظرفيت هاي پزشكي و توسعه پايدار در استان يزد

نظرات