دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست

دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست

محورهاي همايش:

آلودگي وارزيابي محيط زيست
- آلودگي و محيط زيست
- آلودگي هاي هوا
- آلودگي هاي خاك
- آلودگي هاي صوتي
- آلودگي هاي دريايي
- آلودگي هاي صنعتي
- آلودگي هاي اكوسيستم هاي آبي وتالابي
- ارزيابي و آمايش سرزمين
- ارزيابي هاي محيط زيستي
- ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست
- ارزيابي ريسك محيط زيستي
- مدل هاي آمايش سرزمين
- نقش مهندسي محيط زيست در انجام موثر مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح ها (EIA)
- اثرات محيط زيستي پروژه ها و طرح هاي كلان
- اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست
- شناسايي و كنترل آلودگي هاي ناشي از معادن كشور
 
مديريت محيط زيست
- مديريت پسماندها
- پسماندها و بازيافت
- پسماند هاي الكترونيكي والكتريكي
- مديريت مواد زائد خطرناك
- بازيافت مواد زائد
- بازيافت مواد زائد خطرناك
- مديريت تالاب ها
- مديريت مناطق ساحلي
- شناخت مناطق تالابي مستعد حفاظت
- مديريت محيط زيست شهري و منطقه اي
- تدوين واجرايي نمودن مقررات زيست محيطي و نقش آن در كاهش تخريب محيط زيست
- نقاط ضعف و قوت قوانين و مقررات ملي و بين المللي محيط زيس
- روش هاي مديريت و كاهش آلاينده هاي آلي پايدار (POPs)
- زباله سوزهاي بيمارستاني و صنعتي و راهكارهاي راهبردي بهينه آن ها
- روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيستي
 
فناوري هاي نوين محيط زيستي
- روش ها و مدل سازي نوين در محيط زيست
- كاربرد فناوري هاي نوين در محيط زيست
- فناوري هاي نوين مهندسي محيط زيست در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
- فناوري هاي نوين كاهش و حذف گازهاي آلاينده و ذرات خروجي از دودكش صنايع
- كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي
- به كارگيري نانوتكنولوژي در فيلتراسيون فاضلاب هاي شهري و صنعتي (نانو فيلترها)
- بررسي مدل هاي رياضي و نرم افزاري پخش آلاينده ها
- كاربرد نرم افزارهاي جديد محيط زيستي در پروژه هاي عمراني و صنعتي
- استانداردهاي نوين آلاينده هاي خطرناك در منابع هوا، آب و خاك
- روش هاي موثر آموزش مهندسي محيط زيست
- فناوري اطلاعات و محيط زيست
- نانوتكنولوژي و محيط زيست
- كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست
- گياه پالايي
 
اقتصاد محيط زيست
- ارزشگذاري اقتصادي محيط زيستي
- ارزشگذاري اقتصادي تالاب ها
- ارزشگذاري اقتصادي مناطق حفاظت شده،پارك هاي ملي و جنگلي
- ارزش گذاري اقتصادي پسماندهاي قابل بازيافت
- ارزش گذاري اقتصادي عملكرد محيط زيستي صنعت
- بررسي خسارت هاي تغيير اقليم
 
حقوق محيط زيست
- حقوق محيط زيستي
- قوانين و مقررات ملي و بين المللي محيط زيستي
- جرائم محيط زيستي
 
توسعه پايدار ومحيط زيست
- توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
- شهرنشيني و اثرات محيط زيستي آن
- الگوهاي توسعه پايدار و محيط زيست شهري
- طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست
- حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي محيط زيستي آن
- عوامل موثر در كاهش تنوع زيستي حاصل از بهره برداري از اكوسيستم هاي خشكي و آبي
 
تنوع زيستي

- تنوع زيستي و محيط زيست
- شناسايي تنوع زيستي فونستيك وفلورستيك مناطق تالابي
- شناسايي تنوع زيستي فونستيك وفلورستيك مناطق حفاظت شده و پارك هاي ملي
- بوم شناسي و حفاظت از آن
 
انرژي هاي پاك ومحيط زيست
- انرژي هاي پاك ومحيط زيست
- بهينه سازي مصرف انرژي و پيامدهاي كاهش آلودگي
 
محوري مرتبط
- چالش هاي منطقه اي و بين المللي محيط زيستي
- محيط زيست و دولت الكترونيك
- حساب داري محيط زيستي
- گردشگري ومخاطرات محيط زيستي
- وسايرايده هاي نوين و مرتبط محيط زيستي....

نظرات